Hlášení a evidence pálení – spalování hořlavých látek na volném prostranství

Povinnost právnických a podnikajících osob, užitečná možnost fyzických osob – minimalizujme plané výjezdy jednotek požární ochrany díky možnosti ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství

Spalování hořlavých látek nelze chápat jako řízené vypalování porostů, vypalování staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zakázáno zákonem o požární ochraně. Dle zákona o ovzduší je možné na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je v obou případech zakázáno.

Právnické a podnikající fyzické osoby

 • nesmí provádět vypalování porostů,
 • při spalování hořlavých látek na volném prostranství musí, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru,
 • toto spalování včetně navrhovaných opatření musí předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Fyzické osoby

 • nesmí provádět vypalování porostů,
 • musí si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • nemusí předem ohlašovat pálení, které provádějí na svém pozemku, přesto doporučujeme pálení většího množství rostlinného odpadu taktéž ohlásit. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused nebo kolemjedoucí svědek.

Aplikace HZS Karlovarského kraje pro on-line hlášení spalování hořlavých látek na volném prostranství (pro vstup do aplikace klikněte zde)

Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace:

 • datum a místo pálení,
 • osobu, která bude místo pálení fyzicky dozorovat, a která bude kontaktována v případě následného nahlášeného požáru v místě pálení,
 • číslo mobilního telefonu osoby, která bude místo pálení fyzicky dozorovat,
 • způsob zajištění pálení,
 • dobu, po kterou bude pálení probíhat.

 

Doporučená pravidla pálení hořlavých látek

 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
 • u požářiště připravené jednoduché hasební prostředky, např. písek, zem, kbelík s vodou apod.,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let,
 • velikost hromad rostlinného odpadu zvolit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou,
 • při náhlém zhoršení počasí, zejm. při silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste.
 • vymkne-li se oheň kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna vzniklý požár okamžitě ohlásit HZS Karlovarského kraje na tísňové lince 150 nebo 112.

Upozornění

K hlášení pálení nikdy nevyužívejte čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně k přivolání rychlé pomoci v nouzi.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje.

 

                                       Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.