Extrémní sucho

1. Charakteristika extrémního sucho

Požár z letního sucha

Pojem sucho v zásadě představuje nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha však neexistují, a proto i definice sucha není jednotná a podle příčin a dopadů ho lze charakterizovat z několika pohledů. Sucho je většinou jevem nahodilým, který se vyskytuje z velké části nepravidelně v období podnormálních srážek s trváním od několika dní až po několik měsíců či let, často doprovázené nadnormálními teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí vzduchu, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu. Důsledkem těchto faktorů je vyšší výpar (evapotranspirace) a další prohlubování nedostatku vody.

Rozlišuje se sucho klimatické, půdní a hydrologické.

Klimatické sucho

V přírodních podmínkách České republiky je prvotní příčinou všech typů sucha nedostatek atmosférických srážek. Na počátku je tedy vždy sucho meteorologické, další typy pak mohou nastat s menším či větším zpožděním. Klimatické sucho je nejčastěji definováno srovnáním srážkových poměrů aktuálního období k období dlouhodobému. Při hodnocení klimatického sucha se zohledňuje velikost srážkového deficitu společně s teplotou vzduchu, výparem, rychlostí větru, slunečním svitem, vlhkostí vzduchu aj., jejichž hodnoty mohou sucho zmírnit nebo naopak prohloubit.

Půdní sucho

Půdním suchem se rozumí nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. Nedostatek vody ve svrchních částech půdního horizontu je důsledkem předchozího nebo trvajícího sucha klimatického.

Půdní sucho je základním předpokladem vzniku sucha zemědělského, které je možno zjednodušeně označit jako „promítnutí" půdního sucha do zemědělské praxe.

Hydrologické sucho

Hydrologické sucho vzniká následkem nedostatku srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod (snižují se průtoky ve vodních tocích, hladiny jezer a nádrží, stav hladiny ve vrtech a vydatnosti pramenů). Nedostatek srážek se v podzemní části hydrologického cyklu projevuje s určitým zpožděním.

Vznik hydrologického sucha je ovlivněn i užíváním vody, proto je třeba na hydrologické sucho pohlížet jako na přírodní fenomén, který však může být prohlouben lidským působením.

Zdroj: Portál ČHMÚ

Další výstupy a informace nabízí projekt zabývající se mapováním sucha od r. 2012, který je dostupný na webu www.intersucho.cz.

2. Ohrožení osob

Hašení požáru trávy

 • Nedostupnost pitné vody vlivem omezení zdrojů povrchové i podzemní vody.
 • Nedostatek potravin způsobený neúrodou v zemědělství.
 • Ohrožení plynoucí ze zvýšeného požárního nebezpečí v období sucha.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • Ekonomické ztráty v oblasti zemědělství, vodního hospodářství, energetiky, průmyslu a lesnictví.
 • Odumírání rostlinstva v postižené oblasti, vymírání živočichů, v krajním případě může dojít až ke zhroucení celého ekosystému.
 • Kombinace vedra a sucha současně vytváří podmínky pro zvýšený výskyt požárů lesního porostu i zemědělských plodin, v souvislosti s tím se zvyšují i nároky na vodu jako hasební prostředek.

4. Jak se chovat při extrémním suchu

Při extrémním suchu by měl každý v zasažené oblasti dbát zvýšené opatrnosti zodpovědným chováním při manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě a efektivním snížením vlastní spotřeby vody pouze pro účely pití, vaření a základní osobní hygieny.

4.1 Kde najít informace o hrozbě a vzniku extrémního sucha

 • Odkazy přímo na informace o suchu naleznete Portálu ČHMÚ a webu www.intersucho.cz.
 • Přehled vybraných informačních zdrojů pro různé typy hrozeb a případně i mimořádných událostí naleznete zde.
 • Aktuální informace k extrémnímu suchu a mimořádným událostem, které s nimi bezprostředně souvisí, sledujte v období bezprostředně před jejich vznikem, při jejich průběhu a po jejich odeznění na Facebookovém profilu HZS Karlovarského kraje nebo na jeho Twitterovém účtu pod uživatelským jménem @hzskvk.
 • V případě ohrožení zdraví nebo života volejte na tísňovou linku 112.

4.2 Zásady správného chování před extrémním suchem

Strategická preventivní opatření

 • Již při výstavbě nebo rekonstrukci domu uvažujte o možnosti využívat dešťovou vodu, která může nahradit až 50 % spotřeby pitné vody v domácnosti s využitím záchytných nádrží se samostatným rozvodem po domě, případně i možnosti vybudování domácí čističky odpadních vod napojené na kořenovou čističku.
 • Při pořizování vybavení do domácnosti můžete volit varianty snižující spotřebu vody, jedná se např. o perlátory do pákových baterií omezujících průtok (ušetří až 30 % vody), WC s duálním splachováním (toaletu spláchne i 3 l vody), úsporné sprchové hlavice (ušetří až 30 % vody), myčka nádobí (až 14 sad nádobí umyje i s méně než 10 l vody) atp.
 • Vytvářejte si přiměřené zásoby balené vody a trvanlivých potravin. Nezapomínejte je však obměňovat v závislosti na datu jejich maximální spotřeby.
 • Pokud Vám to podmínky dovolí, zachytávejte dešťovou vodu do nádob. Využijete ji standardně na zalévání zahrady, ale později např. i pro splachování toalety.
 • Zmapujte okolí svého bydliště, zda se v dostupné vzdálenosti nenacházejí volně přístupné přírodní zdroje pitné nebo minerální vody, studánky atp. s ověřenou kvalitou vody pro pitné účely.

Opatření při bezprostřední hrozbě extrémního sucha

Zákaz rozdělávání ohně za sucha

 • Při hrozbě nebo výskytu sucha respektujte opatření přijímané úřady k omezení nebo zakázání nakládání s povrchovými vodami nebo i k omezení užívání pitné vody z vodovodu (k zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut atp.).
 • Nepodílejte se na vytváření a šíření paniky tím, že budete nakupovat nepřiměřené množství balené vody v obchodech.
 • Předcházejte nebezpečí vzniku požáru:
  • Nerozdělávejte oheň v přírodě a na volném prostranství za silného větru.
  • Pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště minimálně 50 m od okraje lesa nebo pole s obilím. Ohniště důkladně oddělte od okolního prostředí kamením nebo pískem. Oheň nikdy neroznášejte po okolí a nevhazujte do něj výbušné předměty. Před tím než se od ohně vzdálíte, důkladně jej uhaste prolitím vodou nebo zasypáním zeminou! Při Vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná.
  • Věnujte zvýšenou pozornost i při běžném grilování.
  • Nekuřte, neodhazujte nedopalky cigaret v přírodě a neodpalujte pyrotechnické výrobky.
  • Nevypouštějte lampionky štěstí.

4.3 Zásady správného chování při extrémním suchu

Nadále avšak ještě důrazněji platí Opatření při bezprostřední hrozbě extrémního sucha uvedená v předchozí kapitole. Dále:

 • Získejte informace o situaci a její prognóze.
 • Řiďte se pokyny složek IZS a nařízeními obecního úřadu a jiných správních úřadů k omezení spotřeby vody a snížení požárního nebezpečí.
 • Nakládejte úsporně a efektivně s vodou.
 • Šetřete pitnou vodou z veřejného vodovodu, přestože je dodávka zatím funkční. Při několikadenním výpadku v dodávkách pitné vody z veřejného vodovodu, můžete využít např. vodu z pramenů v okolí s ověřenou kvalitou vody pro pitné účely.
 • Nikdy nevolejte na tísňové linky pro získání informací o situaci.
 • Aktivně zjišťujte, zda je v místě Vašeho bydliště organizováno náhradní nebo nouzové zásobování pitnou vodou a jakým způsobem. Bližší informace o zásadách využívání náhradních nebo nouzových dodávek pitné vody naleznete v článku „Narušení dodávek pitné vody“.
 • Ověřené a aktuální informace sdílejte s blízkými, se sousedy atp.

4.4 Zásady správného chování po extrémním suchu

 • Nadále sledujte informace o aktuální situaci a řiďte se případnými pokyny složek IZS, správních úřadů a vodohospodářů.
 • Doplňte spotřebované zásoby, zamyslete se nad možnými zlepšeními ve Vaší přípravě s výhodou právě získaných zkušeností a přijměte efektivní opatření do budoucna.

5. Možné související hrozby 

Přívalové povodně

V souvislosti s výskytem extrémního sucha je možné očekávat vznik dalších sekundárních mimořádných událostí. Jedná se zejména o: