Dopravní nehody

1. Charakteristika hrozby

Jedná se o událost, při které jsou v souvislosti s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci ohroženy životy nebo zdraví osob, případně hrozí či vznikla velká škoda na majetku nebo na životním prostředí. Dopravní nehoda na silnici může vzniknout na jakékoli silniční komunikaci v Karlovarském kraji, zejména však na silnicích s hustým provozem (např. silnice I/6, I/13, I/20) a nepřehledných úsecích silnic. 

Vznik dopravní nehody je vždy výsledkem působení tří hlavních faktorů, kterými jsou řidič a jeho chování (vliv až u 98 % dopravních nehod), vozidlo a jeho technický stav (vliv u cca 14 % dopravních nehod) a stav pozemní komunikace a provozní podmínky na komunikaci (vliv u cca 35 % dopravních nehod). Spolupůsobení jednotlivých vlivů pak zvyšuje celkovou pravděpodobnost vzniku dopravní nehody.

Závažné dopravní nehody jsou doprovázeny, případně způsobí vznik požáru, únik škodlivin do ovzduší, kontaminaci vody a půdy či výbuch.

2. Ohrožení obyvatelstva

 • přímé ohrožení života a zdraví či zhoršení psychického stavu účastníků dopravní nehody, příp. blízkých osob účastníků dopravní nehody,
 • dezorientace účastníků dopravní nehody, kteří můžou bloudit a ztratit se v okolí místa dopravní nehody,
 • ohrožení života a zdraví účastníků dopravní nehody, zasahujících složek IZS a dalších osob na místě dopravní nehody v případě vznícení vozidel nebo úniku nebezpečných látek z havarovaných dopravních prostředků,
 • hrozba vzniku další nebo řetězové dopravní nehody.

3. Předpokládané ztráty a škody na majetku a životním prostředí

 • náklady na zdravotní péči účastníků dopravní nehody,
 • náklady na opravu nebo odpis soukromého majetku (vozidla, náklad atp.) a veřejného majetku (dopravní a veřejná infrastruktura),
 • havarijní znečištění podzemních a povrchových vod, jiné poškození životního prostředí a náklady na asanaci životního prostředí (únik nebezpečných látek a provozních kapalin do životního prostředí, šíření požáru z dopravní nehody na přilehlou vegetaci atp.) a na statické posouzení a případné provizorní zajištění objektů a zařízení poškozených havarovanými vozidly.

4. Jak se chovat na místě dopravní nehody

Zajistěte vlastní bezpečnost a bezpečnost spolucestujících!

 • je-li to možné s ohledem na aktuální situaci, nejprve zastavte vozidlo na bezpečném místě, vypněte motor a zatáhněte ruční brzdu,
 • zapněte výstražná světla a oblékněte si reflexní vestu,
 • označte nehodu výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti za vozidlem,
 • ostatní spolucestující musí též opustit vozidlo a v případě, že nemohou pomoci při řešení dopravní nehody, zajistěte, aby byli dostatečně daleko od krajnice vozovky, nejlépe za svodidly.

Poskytněte bezodkladnou první pomoc zraněným účastníkům dopravní nehody 

 • jednejte v klidu a s rozvahou,
 • zjistěte stav a počet zraněných, zavolejte na tísňovou linku 112 (155) a řiďte se pokyny operátora,
 • poskytněte bezodkladnou první pomoc zraněným – zastavte masivní krvácení, kontrolujte dýchání, resuscitujte,
 • rozdělte si činnosti s dalšími přítomnými:

 Poskytněte informace přivolaným záchranářům

 • počet osob nebo zvířat, která jsou ve vozidlech a je třeba je vyprostit,
 • stav zraněných,
 • hrozící nebezpečí a již vámi provedená opatření.