Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační program prevence kriminality na rok 2021 pro obce

Ministerstvo vnitra bude i v roce 2021 prostřednictvím dotací podporovat projekty krajů a obcí zaměřené na snižování kriminality a eliminaci kriminálně rizikových jevů.  

Dne 10. 12. 2020 Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, vyhlásilo dotační "Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021" (dále jen "program"). 


Priority programu pro rok 2021 jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).


Žadatelem o dotaci z uvedeného programu může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. 
Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 


Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

V rámci uvedeného dotačního programu lze finančně podpořit projekty jako např.
Asistent prevence kriminality (APK), Domovník preventista, či zřízení/modernizace/rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS).


Od roku 2020 lze v rámci tohoto programu žádat o dotaci také na podporu projektů z oblasti protidrogové prevence, zejména o tvorbu analýz, síťování partnerů, či vzdělávání vlastních zaměstnanců v protidrogové problematice.


Pro rok 2021 byla zrušena možnost víceletého financování projektů Asistent prevence kriminality a Domovník preventista. Nově je nastaven limit na počet podpořených APK, a to na max. 4.


Podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace
https://isprofin.mfcr.cz/rispf bude možné od 1. 1. do 15. 2. 2021.

Více informací k dotačního programu, včetně jeho Zásad, příloh a metodických doporučení zde