Karlovarský kraj zvyšuje odbornost preventistů městských policií

Strážníci městských policií v Karlovarském kraji, kteří se zabývají prevencí kriminality, absolvovali dvoudenní odborný interaktivní seminář zaměřený na primární prevenci a práci s třídními kolektivy.

Seminář se konal ve dnech 16. – 17. 9. 2021 v Centru prevence Městské policie Sokolov.

Proškoleni byli strážníci z městských policií Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Aš.

Zúčastnili se manažeři prevence kriminality dotčených obcí, kteří mají zařazen výkon agendy prevence kriminality pod městskou policii a rovněž strážníci preventisté vykonávající v rámci své náplně práce nejrůznější aktivity zaměřené na prevenci kriminálních a sociálně patologických jevů.

Odborné lektorky z Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary se zaměřily především na primární prevenci rizikového chování ve školství, poradenské systémy a legislativu a praktickou část věnovaly klimatu školy a školní třídy, vedení třídního kolektivu, diagnostice a práci s třídním kolektivem.

Jelikož kriminalita se v čase neustále vyvíjí, je třeba na nové trendy reagovat i v oblasti preventivních aktivit. Je nutné, aby strážníci věděli, jak pracovat se současnou generací dětí  a skupinami dětí, jelikož i tyto se v čase vyvíjejí. Efektivita prevence kriminality je přímo úměrná vzdělanosti a odbornosti jejich lektorů a kvalitě předávaných informací.

Řada osob aktivně působících v oblasti prevence kriminality, především prostřednictvím různých besed, či seminářů, nikdy neabsolvovala žádné proškolení tohoto typu, což je zásadní chybou. Často tento fakt může být důvodem obav vykonávat preventivní aktivity v oblasti nových hrozeb a trendů, složitějších témat nebo například preventivně působit u mladistvých. 

Seminář se uskutečnil za finanční podpory Karlovarského kraje, organizaci zajistil odbor bezpečnosti a krizového řízení ve spolupráci s  Městskou policií Karlovy Vary a Městskou policií Sokolov.

IMG_20210916_1236005.jpg

IMG_20210916_1150324.jpg