Zpřísnění mimořádných a krizových opatření od 13. a 14. října 2020

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 12. října 2020 rozšíření a doplnění stávajících preventivních opatření v reakci na nepříznivý vývoj epidemické situace

Změny v opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 13. října 2020

Zde je uvedena pouze změna opatření platného od 17. září 2020. Odkaz na úplné znění aktuálního opatření naleznete na konci tohoto článku.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, se rozšiřuje i na místa nástupišť, přístřešků a čekáren veřejné dopravy.

Výjimky vztahující se k tomuto omezení stanovuje příslušné mimořádné opatření MZ ČR, jehož úplné znění je dostupné prostřednictvím odkazu uvedeného na konci tohoto článku.

Změny v opatřeních Vlády ČR účinné od 14. října 2020

Zde jsou uvedeny pouze změny a doplnění opatření platných od 8. října 2020. Odkazy na úplná znění aktuálních opatření naleznete na konci tohoto článku.

Hromadné akce

Zákaz konání hromadných akcí s účastí:

 • více než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb,
 • více než 6 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
Tento zákaz platí také pro:
 • bohoslužby a jiné náboženské obřady,
 • slavnosti, taneční akce, spolkové akce,
 • sportovní akce,
 • přehlídky a ochutnávky,
 • úplný výčet hromadných akcí, jejichž pořádání zůstává zakázáno Usnesením vlády č. 1021, je dostupné prostřednictvím odkazu uvedeného na konci tohoto článku.
Tento zákaz se nevztahuje na:
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.

Dále se tento zákaz nevztahuje na:
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
 • shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nicméně shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne a zároveň pro účel takovéto oslavy se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v době od 00:00 do 06:00.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

Svoboda pohybu a pobytu

Zákaz pobytu na veřejně přístupných místech ve skupinách čítajících více než 6 osob

Tento zákaz se nevztahuje na:
 • členy domácnosti,
 • výkon povolání, podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

přičemž tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Provozovny stravovacích služeb

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary)

Tento zákaz se nevztahuje na:
 • provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 • provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v době od 06:00 do 20:00.

Zákaz prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny)

 • tento zákaz se vztahuje na prodej v době od 20:00 do 06:00.

Stávající podrobná pravidla pro provozovny stravovacích zařízení stanovuje Usnesení vlády č. 1021, jehož úplné znění je dostupné prostřednictvím odkazu uvedeného na konci tohoto článku.

Školství a oblast vzdělávání

Omezení provozu základních škol

Toto omezení se nevztahuje na školy při zdravotnických zařízeních.

Omezení provozu vysokých, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Výjimky vztahující se k tomuto omezení stanovuje Usnesení vlády č. 1022, jehož úplné znění je dostupné prostřednictvím odkazu uvedeného na konci tohoto článku.

Zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách.

Zákaz poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona ve školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát)

Tento zákaz se vztahuje na žáky a studenty s bydlištěm na území České republiky.

Tento zákaz se nevztahuje na:
 • studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • žáky praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě

Zakazuje se zpěv jako součást vzdělávání ve školských zařízeních a školách, s výjimkou mateřských škol.

Zakazují se sportovní činnosti jako součást vzdělávání ve školských zařízeních a školách, s výjimkou mateřských škol.

Zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve dnech 26. a 27. října 2020

Tento zákaz se vztahuje na osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Pracovní povinnost žáků a studentů

K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu

Pracovní povinnost se ukládá žákům a studentům:

 • 4. a 5. ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
 • 5. ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné vysoké škole,
 • 5. ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké škole,
 • posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
 • všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.
K zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu

Pracovní povinnost se ukládá studentům:

 • posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou právních oborů.

Zákaz vycházení uživatelů vybraných druhů sociálních služeb

Zákaz  vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je uživateli poskytována sociální služba se vztahuje zejména na domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Tento zákaz se nevztahuje na ty uživatele těchto sociálních služeb, u kterých by tím došlo k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu.

 

Odkazy na plné znění krizových opatření dostupných na webu Vlády ČR a Ministarstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12.10.2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření – omezení hromadných akcí a provozů

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření – omezení provozu škol

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1023, o přijetí krizového opatření – zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb (pracovní povinnost žáků a studentů)

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1027, o přijetí krizového opatření – zajištění poskytování sociálních služeb a péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (pracovní povinnost studentů)

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1029, o přijetí krizového opatření – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1033, o přijetí krizového opatření – zajištění péče o děti zaměstnanců IZS

Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1026, o přijetí krizového opatření - náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a o jejich výplatě

 

13. října 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje