Vláda ČR vyhlásila nový nouzový stav do 28. března 2021 a zpřísnila stávající protiepidemická opatření

Od pondělí 1. března 2021 Vláda ČR mj. zpřísnila omezení volného pohybu osob a maloobchodu, nařídila uzavření škol a znovu vyhlásila všechna opatření, která platila do 27. února 2021.

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu včetně vyhlášení stávajících krizových opatření vlády a prodloužení platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2, potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s Covid-19.

Konkrétní důvody pro vyhlášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace Vláda ČR zveřejnila společně s vyhlášením usnesení o vyhlášení nového nouzového stavu.

Zpřísnění pravidel pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest – od 1. března

Rouška nebo respirátor

V zastavěném území obce je povinné nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu.

Respirátor

V obchodech, ambulancích, MHD a vozidlech, pakliže v nich necestují výlučně členové jedné domácnosti, je povinný respirátor, který již není možné nahradit rouškou

Bez roušky či respirátoru

Na pracovišti je dovoleno sundat ochranný prostředek pouze v případě, že v samostatné místnosti (kanceláři) vykonává činnost pouze jedna osoba.

Povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest

Zaměstnavatelé mají povinnost vybavit své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, odpovídajícími ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

Plné znění Mimořádného opatření MZ ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Volný pohyb osob

Pohyb osob ve volném čase – do 28. února; od 1. března

Zpřísňují se pravidla pro pohyb osob přes den ve volném čase. Povoleny jsou jen nezbytné cesty, například na nákupy a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dětských hřišť vláda důrazně doporučuje tato hřiště pro veřejnost uzavřít.

Zákaz opouštění území obce a okresu – od 1. března

Platí zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz platí i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí.

Pokud vlastníte rekreační objekt, pak na něj můžete do začátku účinnosti nařízení odjet, přičemž po dobu platnosti opatření se toto místo považuje za Vaše bydliště.

Cesty mimo vlastní okres musíte umět při případné kontrole doložit příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. 

Vzor čestného prohlášení, formuláře pro cesty mimo okres, pro cesty do místa výkonu práce i ODPOVĚDI na časté dotazy k pohybu osob mezi okresy zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR na svých webových stránkách. 

Plné znění Krizového opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února.

Plné znění Krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností do 28. února.

Plné znění Krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března.

Podmínky vstupu do ČR – od 1. března

Plné znění Ochranného opatření MZ ČR o podmínkách vstupu do ČR. 

Oblast maloobchodu a služeb – od 1. března

Snižuje se počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně například o prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít musí i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček je možný jen bez obsluhy.

Omezen je také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zákaz poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Přerušit činnost musí také provozovny péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

Výjimku představují dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení.

Plné znění Krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února

Plné znění Krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března. 

Zákaz provozu škol a školských zařízení – od 27. února

Provoz škol a školských zařízení

Omezuje se provoz vysokých škol, středních a vyšších odborných škol, základních škol, mateřských škol, základních uměleckých škol, středisek volného času, školních klubů i školských výchovných a ubytovacích zařízení. Přerušit prezenční školní docházku musí i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Uzavírá se i provoz mateřských škol.

Výjimku mají jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Možné jsou pouze individuální konzultace.

Plné znění Krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března.

Určená školská zařízení pro péči o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let – od 27. února

Vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které mají vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci integrovaného záchranného systému, pracovníci kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí.

V souladu s tímto krizovým opatřením Hejtman Karlovarského kraje vydal dne 28. února 2021 
Rozhodnutí č. 190/2021 o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu. 

Plné znění Krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března.

Omezení dotýkající se provozu zařízení sociálních a zdravotních služeb – od 27. února

Zařízení zdravotních služeb

Zakazují se návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb.

Plné znění Krizového opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Zařízení sociálních služeb: vycházky

Plné znění Krizového opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb.

Poskytovatelé sociálních služeb

Plné znění Krizového opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb.

Další krizová opatření účinná od 27. února

Opatření k zajištění funkce kritické infrastruktury

Podmínky nařizování karantény a pracovní povinnosti osobám zajišťujícím zachování funkce prvku kritické infrastruktury upravuje Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury.

Pracovně-lékařské prohlídky

Vzor čestného prohlášení 

Plné znění Krizového opatření o pracovnělékařských prohlídkách.

Cizinci – změna zaměstnavatele

Plné znění Krizového opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR. 

Omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních úřadů

Plné znění Krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.

Datové schránky

Plné znění Krizového opatření o provozu datových schránek zdarma.

Výplata sociálních dávek

Plné znění Krizového opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek.

Vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob v krajích

Hejtman kraje a primátor hlavního města Prahy musí zajistit vyčlenění oddělených prostor s lůžky s odpovídajícím personálním zabezpečením pro covid pozitivní osoby za účelem kompenzace nedostatečných kapacit pečovatelských a terénních služeb pro covid pozitivní klienty v případě vyšších stupňů závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Tímto opatřením nezaniká povinnost poskytovatelů vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby.

Plné znění Krizového opatření o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem.

Provoz krematorií

Plné znění Krizového opatření o provozu krematorií.

Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

Plné znění Krizového opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech.

 

Kompletní výsledky jednání vlády s úplným zněním jednotlivých krizových a mimořádných opatření a nově včetně zveřejnění odůvodnění jednotlivých opatření účinných od 27. února a 1. března 2021 naleznete na webu Vlády ČR

 

27. února 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje