Vláda ČR vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav s účinností od 0.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Opatření Vlády ČR jsou účinná od 5. do 18. října 2020

Vláda České republiky na mimořádném jednání ve středu 30. září 2020 rozhodla v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky. Zároveň vyhlásila další preventivní opatření k omezení šíření nákazy.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu Vláda ČR přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020, 0.00 hodin do 18. října 2020, 23.59 hodin omezuje volný pohyb osob.

Pořádání hromadných akcí

V tomto období budou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než:

 • 10 osob ve vnitřních prostorech staveb,
 • 20 osob ve vnějších prostorech.
Výjimky:
 • členové domácnosti,
 • výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a pohřbu.

Zároveň platí, že odstup 2 a více osob musí být větší než 2 metry.

Kulturní akce

Koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, budou zakázány, a to včetně zkoušek.

Divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení.

Při pořádání těchto akcí musí být splněny následující pravidla:
 • dodržování vzdálenosti minimálně 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně oddělení účinkujících osob od účastníků nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
 • každý účastník akce má určeno místo k sezení,
 • účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.

Sportovní akce

Sportovních akcí v rámci oficiálních soutěží bez diváků se mohou zúčastnit pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu do 130 osob.
Totéž platí i pro organizovaný trénink
.

Bohoslužby

Účast na bohoslužbě je omezena na maximálně 100 osob, přičemž i zde platí zákaz zpěvu. Osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků.

Schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

Těchto akcí se může účastnit veřejnost nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Provozovny stravovacích služeb

Ke změně parametrů opatření dochází i u provozoven stravovacích služeb, kde aktuálně platí tato pravidla:
 • u 1 stolu smí sedět nanejvýš 6 osob,
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hodin, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních).
  Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u 1 stolu,
 • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a tento počet míst písemně eviduje.

Odkazy na plné znění usnesení Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu, které jsou dostupné na webu Vlády ČR:

Vyhlášení nouzového stavu (Usnesení Vlády ČR č. 957)

Usnesení o přijetí krizových opatření (Usnesení Vlády ČR č. 958)

Omezení školní docházky

Školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu.

Distanční forma výuky

Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října 2020 týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou podle tzv. semaforu.

Výjimky:
 • praktické vyučování a praktická příprava,
 • individuální konzultace a zkoušky na vysokých školách,
 • povinná školní docházka na víceletých gymnáziích.

Další omezení výuky

V krajích s jinou než červenou či oranžovou barvou podle tzv. semaforu dochází k omezení provozu škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že:

 • součástí vzdělávání není zpěv,
 • součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou I. stupně základního vzdělávání v základní škole.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webu Vlády ČR.

 

30. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje