Rozšíření mimořádných a krizových opatření

Přehled nově přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 16.3.2020

Pracovně právní vztahy za nouzového stavu

15. 3. 2020 se nařizuje 

při vzniku pracovně právních vztahů nahradit čestným prohlášením

-  zdravotní průkaz

-  posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

 

15. 3. 2020 se nařizuje

u zaměstnanců není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky

 

15. 3. 2020 se nařizuje

platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do 15. 3. 2020 osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné

15. 3. 2020 se nařizuje, že

se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

 

Maloobchodní prodej, stravovací a jiné služby

Nadále platí zákaz maloobchodního prodeje vyhlášený 14. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 6:00 

s výjimkami:

 • prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • prodejny pohonných hmot, paliv,
 • prodejny malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejny výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejny novin, časopisů, tabákových výrobků,
 • prádelny a čistírny,
 • prodej přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.
15. 3. 2020 se nařizuje,

že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

 • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
15. 3. 2020 se nařizuje,

že zákaz maloobchodního prodeje a služeb se nově nevztahuje na:

 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • výdej a prodej zdravotnických prostředků,

pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny

15. 3. 2020 se nařizuje,

že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách uvedené v odstavci 1 (opatření účinná ode dne 14. 3.2020), se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

od 16. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 se zakazuje
 • prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování:
  • v ubytovnách,
  • lázeňských zařízeních (pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění)
  • školských ubytovacích zařízeních
 • provoz autoškol
 • provoz taxislužby, s výjimkou:
  • taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
 • provoz v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren
 • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních i venkovních sportovišť
od 16. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 se zakazuje

platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Omezení provozu pracovišť orgánů veřejné moci a správních orgánů

od 16. 3. 2020 0:00 do 24. 3. 2020 6:00 se ukládá 

orgánům veřejné moci a správním orgánům

 • omezení agendy úřadů, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to v nezbytně nutném rozsahu 
O konkrétním rozsahu úředních hodin a způsobech podání se informujte na jednotlivých úřadech.

Péče o děti zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zdravotníků a hygieniků

17. 3. 2020 6:00 se nařizuje hejtmanům
 • určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení
 • vykonávat péči o děti ve skupinách po nejvýše 15 dětech

 

15. 3. 2020 se ukládá

pracovní povinnost žákům a studentům

 • 5. a 6. ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných VŠ
 • posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi:
  • všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,
  • dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
  • zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,
  • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,
  • praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole,
využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených výše a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru těmto subjektům:
 • všem orgánům ochrany veřejného zdraví,
 • všem poskytovatelům ZZS
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Nemocnice Na Homolce
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze
 • Nemocnice České Budějovice a. s.
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Karlovarská krajská nemocnice a. s.
 • Krajská zdravotní a. s.
 • Krajská nemocnice Liberec a. s.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
 • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

 

Nadále zůstávají v platnosti vyhlášená dříve, která jsou uvedena v článku: Přijatá mimořádná a krizová opatření.