Přijatá mimořádná a krizová opatření

Přehled přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky.

Nouzový stav byl vyhlášen s účinností od 12. března 2020 14:00 na dobu 30 dní.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB
S účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazuje:

Shromáždění více než osob 30 osob

 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,
 • sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce,
 • jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy a vzdělávací akce.

A to jak veřejné, tak soukromé.

Výjimka: pohřby a schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona
S účinností od 14. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 6:00 se zakazuje (upřesněno usnesení vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020):
činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
S účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazuje:

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, tj.:

 • posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
S účinností od 13. 3. 2020 20:00 se zakazuje:
přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb.
S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 se zakazuje:
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra,
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,
 • maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).
S účinností od 14. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 6:00 se zakazuje:
maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

Výjimky:

 • prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • prodejny pohonných hmot, paliv,
 • prodejny malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejny výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejny novin, časopisů, tabákových výrobků,
 • prádelny a čistírny,
 • prodej přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.
S účinností od 14. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 6:00 se zakazuje:
přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.

Výjimky, pro které neplatí časové omezení pro provoz:

 • provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení),
 • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).
S účinností od 14. 3. 2020 6:00 se zakazuje:

provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Změna nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.

13. 3. 2020 byl na seznam nakažlivých nemocí nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2.

To znamená, že se riziku trestního stíhání vystavuje každý, kdo by koronavirus úmyslně šířil!
ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
S účinností od 13. 3. 2020 se zakazuje:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných těmito školami.
S účinností od 13. 3. 2020 se zakazuje:
osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami.
S účinností od 13. 3. 2020 se zakazuje:
osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na VŠ.
Výjimka: Osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi.
S účinností od 13. 3. 2020 se zakazuje:
osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.
S účinností od 13. 3. 2020 se zakazuje:
osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.
S účinností od 16. 3. 2020 se nařizuje:

všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (denní stacionáře) pozastavit činnost těchto zařízení.

CESTOVÁNÍ, DOPRAVA A PŘEPRAVA

Přehledné informace k opatřením na hranicích platná do 16. 3. 2020 a od 16. 3. 2020 jsou dostupné na webové stránce Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

S účinností od 13. 3. 2020:
jsou uzavřené z rozhodnutí vlády Slovenské republiky státní hranice mezi ČR a Slovenskem.
S účinností od 13. 3. 2020 12:00 se nařizuje:
všem občanům ČR a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR pobývajícím na území ČR nad 90 dní nebo jsou-li na území ČR zaměstnáni, aby bezprostředně po návratu z rizikových oblastí stanovených mistrem zdravotnictví do ČR telefonicky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři,
všem praktickým lékařům, kteří byli kontaktování osobami po návratu z rizikových oblastí, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
S účinností od 13. 3. 2020 12:00 se nařizuje:
všem osobám, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři.
S účinností od 13. 3. 2020 12:00 se doporučuje:
všem řidičům nákladních vozidel, autobusů, posádkám dopravních letadel a plavidel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí stanovených ministrem zdravotnictví, tranzitují, nebo zde provádějí přepravu, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem.
 
S účinností od 14. 3. 2020 se zakazuje:
vstup pro všechny cizince z rizikových oblastí stanovených Ministerstvem zdravotnictví na území České republiky.
S účinností od 14. 3. 2020 se zakazuje:
občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů vycestovat do rizikových oblastí stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
S účinností od 14. 3. 2020 se zakazuje:
přeprava cestujících přes hranice České republiky všem dopravcům:
 • v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob,
 • v mezinárodní drážní osobní dopravě,
 • v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě,
 • v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, využívat jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).
Výjimky: Návrat občanů a oprávněných osob do ČR, cizinci opouštějící území ČR, dopravení prázdných dopravních prostředků do/mimo území ČR.
 
S účinností od 16. 3. 2020 00:00 se zakazuje:
vstup pro všechny cizince na území České republiky
Výjimka: Cizinci s přechodným pobytem na 90 dnů a další osoby s výjimkou udělenou Ministerstvem vnitra.
S účinností od 16. 3. 2020 00:00 se zakazuje:
občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů vycestovat z území České republiky.
NÁVŠTĚVY VE VAZEBNÍCH VĚZNICÍCH, VĚZNICÍCH A V ÚSTAVECH PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE
S účinností od 14. 3. 2020 se zakazují:
návštěvy obviněných, odsouzených a chovanců těchto zařízení.

Výjimky stanovuje usnesení vlády č. 204 ze dne 13. března 2020.

PRACOVNÍ POVINNOST
S účinností od 13. 3. 2020 vláda ukládá pracovní povinnost:
k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb
 • studentům v denní formě studia VOŠ a VŠ v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • studentům SŠ v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.