Rozšíření a aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled nově přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 24. 3. 2020, 0:00

Konání zastupitelstev územních samosprávných celků

24. 3. 2020 od 0:00 se ukládá územním samosprávným celkům

konat zasedání zastupitelstev pouze pokud je to nezbytné:

 • k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu
 • ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů
 • k zabránění bezprostředně hrozících škod
  • např. nezbytná rozpočtová opatření,
  • změny pravidel rozpočtového provizoria,
  • zajištění pomoci obyvatelstvu,
  • nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků

a to prostřednictvím komunikačních prostředků umožňujícím účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti.

Osobní účast veřejnosti je tímto vyloučena.

24. 3. 2020 od 0:00 se doporučuje územním samosprávným celkům

zveřejňovat průběh zasedání zastupitelstev pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

Rozšíření nařízení péče o děti ve věku 3 – 10 let

24. 3. 2020 se nařizuje

zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let i pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.


Nadále se tato péče zajišťuje pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákaz čerpání dovolené ve zdravotnictví

24. 3. 2020 se zakazuje

všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

Opatření k zamezení přenosu nákazy při shromažďování osob

24. 3. 2020 se nadále doporučuje
 • zaměstnavatelům
  • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště
  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
 • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
 • osobám při výkonu povolání nebo poskytování služeb, které je dovolené vykonávat, omezit přímý kontakt se zákazníky
 • provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
  • vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 m
  • zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci)

Prodloužení zákazu volného pohybu osob a rozšíření tohoto opatření

od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje zákaz

volného pohybu osob na území celé České republiky

Výjimky:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti
  • individuální duchovní péče a služby
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
  • veterinární péče
 • pobytu v přírodě nebo parcích
 • cest zpět do místa svého bydliště
 • pohřbů
od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se nařizuje
 • osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště kromě osob uvedených ve výjimkách výše
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob

Výjimky:

  • členové domácnosti
  • výkon povolání, podnikatelské nebo jiné podobné činnosti
  • účast na pohřbu
 • při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné

 

od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje nařízení

orgánům veřejné moci a správním orgánům

 • omezení agendy úřadů, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to v nezbytně nutném rozsahu

O konkrétním rozsahu úředních hodin a způsobech podání se nadále informujte na jednotlivých úřadech.

Prodloužení platných opatření

od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje zákaz

maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.

Výjimky:

 • prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
 • prodejny pohonných hmot, paliv
 • prodejny malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • prodejny novin, časopisů, tabákových výrobků
 • prádelny a čistírny
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
 • odtah a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny umožňující vyzvednutí zásilky od třetí strany
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • pokladní prodej jízdenek
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň z části z veřejného zdravotního pojištění
 • provozování pohřební služby
 • květinářství
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýza ve stavebnictví
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny.

Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem se dále nařizuje bezplatně poskytovat zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice.

od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje zákaz

přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

Výjimky:

 • provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení)
 • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny)
od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje zákaz

prodeje v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje nařízení,

že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

 • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje zákaz
 • provozu kasin a heren
 • provozu autoškol
 • provozu taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osoby s oprávněním řidiče taxislužby
 • provozu samoobslužných prádelen a čistíren
 • přítomnosti veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní sportoviště

 

od 24. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se prodlužuje zákaz

prodeje ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování:

 • v ubytovnách,
 • lázeňských zařízeních
 • školských ubytovacích zařízeních

Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR

23. 3. 2020 se prodlužuje nařízení

při vzniku pracovně právních vztahů nahradit čestným prohlášením

 • zdravotní průkaz
 • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

 

23. 3. 2020 se prodlužuje nařízení,

že u zaměstnanců není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky

 

23. 3. 2020 se prodlužuje nařízení,

že platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do 15. 3. 2020 osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné

23. 3. 2020 se prodlužuje nařízení, že

se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

 

Rozšíření opatření při cestování – pendleři

23. 3. 2020 vláda stanovila,

že výjimka pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskem a Německem se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní

od 26. 3. 2020 0:00 se nařizuje

všem těmto přeshraničním pracovníkům, aby bezprostředně po návratu do ČR  oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři, kteří mají povinnost rozhodnout o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Upřesnění doby vyhrazené pro nákup seniorů

od 25. 3. 2020 se zakazuje

v době od 8:00 – 10:00 hodin všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin a drogistického zboží s prodejní plochou více než 500 m2

Výjimka:

 • osoby starší 65 let věku včetně nezbytného doprovodu
 • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu
 • zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu
 • majitelé a zaměstnanci provozovatele prodejny a osob v obdobném poměru

A zároveň se nařizuje všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin a drogistického zboží s prodejní plochou do 500 m2 přednostní obsloužení výše uvedených osob.