Pravidla rozvolňování mimořádných a krizových opatření od 1. a 11. května 2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 17. května 2020. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných a krizových opatření od 11. května

Schválené výjimky k rozvolňování mimořádných a krizových opatření a pravidla přijatá pro jejich realizaci

Nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest

Od 1. května platí další výjimky z povinnosti nošení roušek na veřejnosti pro následující skupiny osob:

 • osoby se závažným duševním onemocněním
 • moderátoři a redaktoři televizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami
 • herci a tanečníci v divadlech či při natáčení
 • děti mladší 7 let při pobytu v mateřské škole či v dětské skupině

Bližší informace k přijatým výjimkám včetně podrobných pravidel naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví

Dílčí úprava pravidel pro překračování hranic pro pendlery

Od 1. května 2020 platí jako podmínka pro překročení státních hranic do ČR bez povinnosti nastoupit karanténu prodělaný RT-PCR test na COVID-19 s negativním výsledkem, jehož platnost je prodloužena na 30 dnů (dosud platila povinnost jej opakovat každých 14 dnů).

Pokud se povinná osoba tímto potvrzením nebude moci prokázat, bude mít možnost ho příslušné krajské hygienické stanici předložit zpětně do 72 hodin a v případě negativního nálezu nebudou muset absolvovat povinnou karanténu.

Bližší informace k aktuálnímu znění podmínek pro překračování státních hranic včetně podrobných pravidel naleznete v usnesení vlády  o volném pohybu a pobytu osob, pobytu cizinců a o překračování státních hranic

Účast na bohoslužbě k výročí Pražského povstání

Pro bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, která se uskuteční dne 5. května 2020 a bude věnovaná 75. výročí Pražského povstání schválila vláda výjimku z omezení počtu osob při shromažďování. Této bohoslužby se bude moci zúčastnit až 60 osob.

Služby a prodejny

Vláda schválila jasná pravidla pro provozy, jež budou moci obnovit svůj provoz od 11. května.

Bližší informace k přijatým výjimkám včetně podrobných pravidel pro:

 • provozovny, v nichž není zakázán provoz
 • prodej nebaleného pečiva
 • podnikatele provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem
 • provozovatele farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť
 • pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky
 • pro provoz knihoven
 • pro prodej oděvů a obuvi
 • pro činnost holičství a kadeřnictví
 • pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
 • pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení
 • pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů
 • pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
 • pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
 • pro provoz vnitřních sportovišť

naleznete v usnesení vlády o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb

Volný pohyb osob

Od 11. května je umožněno pobývat na veřejně dostupných místech v počtu nejvýše 10 osob při zachovávání odstupu od jiných osob nejméně 2 metry. Výjimky:

 • členové domácnosti
 • výkon povolání
 • podnikatelská nebo jiné obdobné činnosti
 • účast na pohřbu

Bližší informace k přijatým výjimkám včetně podrobných pravidel naleznete v usnesení vlády o omezení volného pohybu osob

Konzumace potravin a nápojů na veřejnosti

Od 11. května je umožněno konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci.

V takovém případě se nařizuje vzdálit se za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

Skupinové akce a kulturní provozy

Od 11. května vláda do již schváleného scénáře přidala například:

 • provoz muzeí a galerií
 • provoz kin, divadel, cirkusů a podobných provozů
 • pořádání sportovních akcí a tréninky sportovců
 • pořádání náboženských akcí
 • pořádání spolkových a dalších veřejných akcí
 • konání svateb

pokud dodrží stanovené limity a omezení, kterými jsou:

 • počet zúčastněných osob nepřesáhne 100 osob ve stejný čas
 • nebude možné využívat zázemí kromě toalet
 • budou splněny hygienické podmínky
 • bude zajištěno dodržování alespoň 2metrových odstupů mezi lidmi

Bližší informace k přijatým výjimkám včetně podrobných pravidel naleznete v usnesení vlády o omezení volného pohybu osob

Základní, střední a umělecké školy

Od 11. května je umožněn provoz základních, středních, vysokých a uměleckých škol při zajištění účasti nejvýše 15 osob v jedné třídě nebo skupině. Studenti a děti budou mít povinnost při 1. vstupu do školy přinést čestné prohlášení, že netrpí příznaky nemoci COVID-19. Účast na vzdělávání při splnění všech podmínek tak bude umožněna pro:

 • maturitní ročníky a závěrečné ročníky konzervatoří a vyšších odborných škol,
 • individuální výuku například v jazykových školách
 • školní docházku ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech
 • 9. ročníky základních škol, jejich účast ve škole bude dobrovolná, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy

Nový harmonogram uvolňování v oblasti školství naleznete na webu MŠMT

Kompenzace za nerealizované kulturní akce

Podobně jako v případě cestovních kanceláří by pořadatelé kulturních akcí mohli zákazníkovi, který si již zakoupil vstupenku na akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, namísto vrácení peněz nabídnout voucher na náhradní akci nebo stejnou akci pořádanou v náhradním termínu.

Zákon bude ještě muset v příštích týdnech schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky. Teprve poté může zákon vstoupit v účinnost.

Bližší informace k navrhovanému provedení řešení kompenzací za nerealizované kulturní akce naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury