Povolené činnosti a provozy od 4 a 8. června 2020

Představení pravidel plánované vlny rozvolňování mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

Pravidla pro vykonávání povolených činností, provozů a pořádání představení, akcí a jiných shromáždění

Konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách

 • povoluje se přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas
Pravidla pro pořádání:
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů

 • povoluje se přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas

Provoz provozovny stravovacích služeb

 • povoluje se přítomnost osob ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou
Pravidla pro provoz:
 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření

Provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů

 • povoluje se účast nejvýše 500 osob v hledišti
 • ruší se povinnost, aby v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci seděli jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci seděli tak, že mohou sedět vždy nejvýše 2 osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
 • ruší se povinnost, aby v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci seděli tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,

Organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 • povoluje se přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas
Pravidla pro pořádání:
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek

Přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště)

 • povoluje se přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas, přičemž musí připadat 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům na 1 návštěvníka
 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti a blízkých osob,
Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
 • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
 • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,

Sauny

 • ruší se povinnost dodržovat minimální prostor 4 m3 na zákazníka,
Pravidla pro provoz:
 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 • sauna je nastavena na min. 70 °C,
 • parní sauny nejsou provozovány,
 • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky

 • povoluje se počet návštěvníků v jednom dni nepřesahující 250 osob na jeden hektar plochy zařízení
Pravidla pro provoz:
 • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.

Provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek

 • povoluje se provoz venkovních prostor s počtem návštěvníků v jednom dni nepřesahující 250 osob na jeden hektar plochy zařízení
 • povoluje se provoz vnitřních prostor pro účast nejvýše 500 osob ve stejný čas, přičemž musí připadat 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům na 1 návštěvníka
Pravidla pro provoz v případě venkovních prostor: 
 • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, 
 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
Pravidla pro provoz v případě vnitřních prostor: 
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti, 
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky, 
 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

Provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení

 • povoluje se účast nejvýše 500 osob ve stejný čas, přičemž musí připadat 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům na 1 návštěvníka
Pravidla pro pořádání:
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení

Svatby

Pravidla pro pořádání:
 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství

Bohoslužby

 • povoluje se přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas
Pravidla pro pořádání:
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty, kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť

 • povoluje se zkoušení oblečení na místě trhů a tržišť
Pravidla pro pořádání:
 • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů

Při provozování povolených aktivit je povinné nadále dodržovat pravidla pro vykonávání těchto činností, které jsou uvedeny výše a pro ostatní činnosti zůstávají v platnosti pravidla platná od 25. května 2020, která naleznete v tomto článku.

Plné znění mimořádných opatření platných od 4. do 8. června 2020 naleznete zde.

Plné znění mimořádných opatření platných od 8. června 2020 naleznete zde.