Plán uvolňování krizových a mimořádných opatření – od 27. dubna do 8. června 2020

Vláda představila plán uvolňování mimořádných a krizových opatření na období 20. dubna až 8. června 2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

27.4.-8.6. Plán uvolňování opatření.jpg

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace se od pondělí 27. dubna 2020 povolí provoz nebo výkon následujících činností a provozů

Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

Povolení neplatí:

 • pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor
 • pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko  
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením – postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace se od pondělí 11. května 2020 povolí provoz nebo výkon následujících činností a provozů

 • studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
 • individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech
 • provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).
 • provoz autoškol teorie a další formy výuky max. do 5 osob
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) za přesně definovaných podmínek

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace se od pondělí 25. května 2020 povolí provoz nebo výkon následujících činností a provozů

 • Přítomnost žáků na základních a středních školách
  • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin 
  • doporučeno 15 dětí ve skupině (1 dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení a nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy
   • ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.
   • ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.
   • uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).
  • SŠ, ZŠ ani ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod. nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu)
   • doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 dětí s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada 1 dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.
   • nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.
   • nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.
   • Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučeno zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy, dohled na chodbách o přestávkách
   • provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec 1 skupiny nejsou povoleny
   • tělesná výchova není povolena
   • otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.
   • přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).
   • MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.
 • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže 
  • max. 5 dětí ve skupině
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • Muzea, galerie a výstavní síně

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Odkazy