Plán uvolňování krizových a mimořádných opatření – od 20. dubna 2020

Vláda představila plán uvolňování  mimořádných a krizových opatření na období 20. dubna až 8. června 2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám.  Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Plán uvolňování opatření od 20.4.jpg

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace se od pondělí 20. dubna 2020 povolí provoz nebo výkon následujících činností a provozů:

1. Vysoké školy (vědecko-akademické instituce)

 • individuální aktivity v rámci studia na VŠ pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů
 • individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium
 • individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací)
 • individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury 
Požadavky MZ ČR k uvolnění opatření
I. Zdravotní stav - účastníci (studenti i akademici) na výuce a zkouškách musí splňovat následující podmínky
 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici)
 • osoby nesmí podléhat karanténě
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti
II. Organizační opatření
 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 m), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek
 • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí

2. Řemesla s provozovnou

Preventivní požadavky MZ ČR ke všem povoleným provozovnám:
 • dodržení odstupů minimálně 2 m (doporučení plochy, resp. kapacity pro 1 přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy)
 • na místě dostupná dezinfekce rukou
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník)
 • manipulace personálu v rukavicích
 • rukavice i pro klienty na vyžádání

3. Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště

Specifické požadavky MZ ČR: 
 • zajištění odstupů mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 m
 • aktivní bránění zdržování se zákazníků v kratších vzdálenostech než 2 m
 • umístění dezinfekčních prostředků u každého prodejního místa
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků
 • prodej zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě

4. Autobazary a autosalóny

5. Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek 

Povolení se týká sportovců s profesionální smlouvou, vrcholových sportovců MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT
Specifické požadavky MZ ČR: 
 • trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti
 • na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu
 • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 m
 • sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení
 • lze připustit používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

6. Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

Specifické požadavky MZ ČR:
 • dodržování odstupu s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů
 • dodržování základních preventivních pravidel (hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost)
 • po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek

Odkazy