Krajské a senátní volby – jakým způsobem mohou volit osoby v karanténě nebo v izolaci

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

V termínech 2. – 3. října 2020 a 9. – 10. října 2020 se konají volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Organizace voleb se však tentokrát mění v důsledku šíření nákazy koronavirem, přičemž volit budou moci i lidé, kteří jsou v karanténě či v izolaci. Krajský úřad Karlovarského kraje zřídí volební stanoviště v souladu se zákonem o zvláštních způsobech hlasování.

Voliči, kteří nejsou v karanténě či izolaci

Osoby, kterých se nákaza koronavirem nedotkla, mohou přijít k volbám jako obvykle ve volebních okrscích, ve kterých jsou zapsáni dle svého místa trvalého pobytu.

Voličský průkaz

Pokud volič nebude volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje volit v jiném volebním okrsku, pokud se jedná o volební obvod, ve kterém jsou v letošním roce volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Žádost o vydání voličského průkazu je nezbytné doručit nejpozději do 7 dnů před konáním voleb poštou nebo datovou zprávou. Osobně lze žádost podat nejpozději 30. září 2020 do 16:00.

Přenosná volební schránka

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. Okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Kontakty k volbám jsou uvedeny na webových stránkách obcí.

Voliči, kteří jsou v karanténě či izolaci v souvislosti s onemocněním Covid-19

Osoby, které jsou v souvislosti s onemocněním Covid-19 v karanténě nebo v izolaci mohou volit v souladu se zákonem o zvláštních způsobech hlasování do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Volební stanoviště pro osoby v karanténě či izolaci

Krajský úřad Karlovarského kraje zřídí 3 volební stanoviště pro příjezd voličů motorovým vozidlem, a to v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu. Dále mohou volit i lidé v uzavřených pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnických zařízeních poskytovatelů lůžkové péče, případně je možné volit do zvláštní přenosné schránky.

Seznamy osob

Krajskému úřadu Karlovarského kraje doručí seznamy osob v karanténě a izolaci Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Česká správa sociálního zabezpečení, případně se volič při vlastní volbě může prokázat vydaným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice o karanténě nebo izolaci.

Způsoby hlasování osob v karanténě či izolaci a volební stanoviště

Obecně platí, že oprávněný volič musí prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu a jedná-li se osobu v karanténě či izolaci je možné hlasovat následujícími způsoby:

 1. u volebního stanoviště
 2. v uzavřeném pobytovém zařízení 
 3. do zvláštní přenosné schránky

1. Hlasování u volebního stanoviště

Volič může volit pouze z motorového vozidla u volebního stanoviště, které bude zřízeno:

 • pro občany s trvalým pobytem v okrese Cheb v areálu Karlovarské krajské nemocnice, K Nemocnici 1204, Cheb,
 • pro voliče z okresu Sokolov v areálu Krajské správy a údržby silnic, Chebská 282, Sokolov,
 • pro voliče z okresu Karlovy Vary v areálu sídla Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní ulice 353/88, Karlovy Vary.

Volič je povinen volit pouze v okresu dle místa svého trvalého bydliště.

Termíny pro hlasování
 • ve středu 30. září 2020 od 7:00 do 15:00
 • ve středu 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 – druhé kolo senátních voleb

Hlasování bude umožněno i všem oprávněným voličům, kteří v 15:00 budou čekat na hlasování před volebním stanovištěm.

2. Hlasování při pobytovém zařízení

Je-li pobytové zařízení uzavřeno, zašle Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje oznámení o uzavření takového zařízení Krajskému úřadu Karlovarského kraje a k provedení voleb se do pobytového zařízení dostaví komise pro hlasování.

Termíny pro hlasování
 • ve čtvrtek 1. října 2020 od 7:00 do 22:00
 • v pátek 2. října 2020 od 7:00 do 18:00
 • ve čtvrtek 8. října 2020 – druhé kolo senátních voleb
 • v pátek 9. října 2020 – druhé kolo senátních voleb

Krajský úřad Karlovarského kraje může dobu pro hlasování prodloužit.

3. Hlasování do zvláštní přenosné schránky

Krajský úřad Karlovarského kraje zveřejní na svých internetových stránkách telefonní číslo, na kterém může oprávněný volič s nařízenou karanténou nebo izolací telefonicky požádat o hlasování do zvláštní přenosné schránky, a to nejpozději:

 • do čtvrtka 1. října 2020 do 20:00
 • do čtvrtka 8. října 2020 – druhé kolo senátních voleb.

Upozornění:

Komise pro hlasování se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič a vyzve jej k hlasování, přičemž může s oprávněným voličem dohodnout místo hlasování (např. v bytě, u bytu apod.) a vyčká nejvýše 10 minut. 
Pokud se oprávněný volič nedostaví, pak platí, že hlasování odmítl.
Termíny pro hlasování
 • v pátek 2. října 2020 od 7:00 do 22:00
 • v sobotu 3. října 2020 od 7:00 do 14:00
 • v pátek 9. října – druhé kolo senátních voleb
 • v sobotu 10. října 2020 – druhé kolo senátních voleb

V případě potřeby může Krajský úřad Karlovarského kraje ve druhém dni voleb prodloužit hlasování, a to nejdéle o 3 hodiny.

Místní referendum

Uvedené zvláštní způsoby hlasování se použijí i pro hlasování v místním referendu konaném v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů v Chodově.

 

Informace ke krajským a senátním volbám najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Kontakty:

V případě potřeby můžete využít další kontakty pro získání nezbytných informací:

 • Mgr. Kristina Hrabáčková (kristina.hrabackova@kr-karlovarsky_cz, mobil 736 650 143),
 • Mgr. Johana Vydrová (johana.vydrova@kr-karlovarsky_cz, mobil 739 604 885).