Informace pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery)

Komplexní informace platné od 26. 3. 2020 od 0:00.

Od 26.3.2020 0:00 (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na 3 hlavní skupiny podle místa překračování hranice a podle typu práce.

1. Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem

Od 26.3.2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob. Nadále se vyžaduje pouze:

 • Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS. Nový vzor potvrzení naleznete na webu MV ČR

Nevyžaduje se tak:

 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 • Karanténa po návratu

Pravidla jsou stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do ČR.

Základními složkami IZS jsou - hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky – analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže část Ostatní povinnosti. Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat s sebou, platila by pro ně povinnost karantény.

2. Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem

Od 26.3.2020 k žádné změně nedochází

Pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže.

Hlavními pravidly jsou:

 • pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
 • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
 • pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
 • pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka

3. Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

Od 26.3.2020 platí zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o:

 • osoby pendlující z území ČR
 • osoby pendlující na území ČR

Pro obě skupiny nově platí, že

 • musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování)
 • nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti:
  • jedou-li dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7
  • jedou-li méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody
 • nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě
 • musí mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel)

Pouze pro osoby pendlující z území ČR dále platí, že

 • mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii

Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že

 • po ukončení 21denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního cyklu
 • Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy
Ubytování:
 • ubytování v Německu, Rakousku ani v ČR nezajišťují státní orgány ČR, zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt
 • pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby, tzn. cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č. 241)
Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:
 • Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů). Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce
Porušení délky turnusu:
 • bude-li se osoba vracet zpětdo Rakouska nebo do Německa, může tak učinit i dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do ČR vpuštěna v režimu pendlera
 • bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech – ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera
   
Obcházení pravidel:
 • MV ČR varuje před obcházením pravidel policie bude od 26.3.2020 přesně evidovat vstupy a výstupy pendlerů
 • nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury pracovníci kritické infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně – viz specifická informace na webu
Ostatní povinnosti:
 • platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích (usnesení vlády č. 247)
 • platí povinnost nosit ochranu úst a nosu rouška, šátek apod. (usnesení vlády č. 247)
 • pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu (usnesení vlády č. 215 a 247). Pendleři nesmí:
  • vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami
  •  zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu
  •  vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi
  • vykonat pobyt v přírodě nebo parcích
Pendleři a rodiny:
 • pendler překračující hranici do Německa nebo Rakouska za účelem výkonu práce si sebou může vzít rodinné příslušníky (nutno prokázat rodným a oddacím listem), po návratu platí i pro rodinné příslušníky povinnost nahlásit se na karanténu

Shrnutí

Pendlerem zůstává jenom ten, kdo pravidelně překračoval hranice za účelem výkonu práce bez toho, aniž by na území toho státu, kde pracuje, měl bydliště.

Toto nové usnesení vlády tedy nerozšířilo skupinu osob, které jsou pendlery, rozšířilo pouze 100 km hranici a stanovilo povinnost turnusování pro skupinu překračující hranice s Německem nebo Rakouskem.

Příklad osoby, která není pendler:
 • německý občan běžně žijící a pracující v ČR chce jet i s rodinou na Velikonoce do Německa. Běžně hranice nepřekačuje za účelem výkonu práce a bydlí na stejné straně hranice, kde pracuje. Platí tedy obecný postup jako na běžné cizince - bude mu umožněno vycestování, ale nebude jemu ani jeho rodině umožněn návrat.

Změny u pendlerů se nedotýkají fungování překračování hranic i jiných typů výjimek. 

Pozor, že zejména mezinárodní (nákladní) doprava je zcela samostatnou výjimkou – zejména tedy řidiči kamionů nejsou pendlery! Pro ně platí povinnost mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy a samozřejmě platí režimová omezení jako na ostatní osoby na území ČR (roušky, minimalizace kontaktu).