Co hrozí v Karlovarském kraji

 

1. Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení

Na národní úrovni byla provedena Analýza rizik pro Českou republiku, ve které bylo identifikováno 22 nepřijatelných hrozeb s mírou rizika vyšší než 30, z nichž bylo na národní úrovni učeno 6 hrozeb, které nejsou řešitelné na úrovni kraje či ORP. Tyto hrozby jsou znázorněny v grafu č. 1.

Graf č. 1: Hrozby, které nejsou řešitelné na úrovni kraje či ORP

AO KVK 2020_1.png

* Názvy některých nebezpečí byly zkráceny pro potřeby grafického znázornění výsledků Analýzy ohrožení 2020.

V rámci Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje bylo identifikováno 6 hrozeb s vysokou mírou rizika, které mají potenciál způsobit vznik krizové situace, ty jsou dále rozpracovány v Krizovém plánu Karlovarského kraje a v krizových plánech jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Dále bylo identifikováno 16 hrozeb se střední mírou rizika, pro které jsou plánovány opatření a postupy v Havarijním plánu Karlovarského kraje a další dokumentaci IZS a 15 hrozeb s nízkou mírou rizika, jejichž výskyt bude řešen běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury v souladu s dokumentací IZS. Výstupy z Analýzy ohrožení území KK znázorňuje graf č. 2.

Graf č. 2: Výstupy z Analýzy ohrožení území KK

AO KVK 2020_2.png

* Názvy některých nebezpečí byly zkráceny pro potřeby grafického znázornění výsledků Analýzy ohrožení 2020.

2. Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v Karlovarském kraji

V přehledu hrozeb pro jednotlivé obce v Karlovarském kraji, jsou uvedeny veškeré jevy, které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy, zdraví, zvířata, majetek nebo životní prostředí. Za tímto účelem byla provedena analýza ohrožení území obcí v Karlovarském kraji, v jejímž rámci byly identifikovány:

 • Zóny ohrožení a ochranná pásma chovů stanovená dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Zóny havarijního plánování objektů zařazených do skupiny „B“ dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích.
 • Přehled oblastí ohrožených přirozenou, zvláštní či přívalovou povodní dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.
 • Přehled rizik dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, která byla identifikována v Analýze ohrožení území Karlovarského kraje.
Přehledy hrozeb pro jednotlivé obce v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností

3. Zdroje rizik na území Karlovarského kraje

Podlimitní objekty a objekty zařazené do skupiny „A“ nebo „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích, které se nachází na území KK, jsou uvedeny v přehledu ohrožujících objektů ve správním obvodu Karlovarského kraje.

4. Mapa rizik Karlovarského kraje

Zdroje rizik dle výstupů z Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje jsou graficky znázorněné na obr. č. 1 Mapa rizik Karlovarského kraje.

Obr. č. 1 Mapa rizik Karlovarského kraje

Mapa rizik, AO 2020.jpg

Mapa rizik ke stažení zde

5. Možný přesah následků působení hrozeb z/na území jiného kraje nebo státu

5.1. Přesah následků působení hrozeb na území Plzeňského kraje

 • Možný přesah následků hrozby přirozené povodně je evidován u vodních toků Manětínský potok a Střela. 
 • Možný přesah následků hrozby zvláštní povodně je evidován u vodních děl Mariánské Lázně a Žlutice. 
 • Možný přesah následků hrozby narušení dodávek pitné vody je evidován u ÚV Žlutice.
 • Možný přesah následků hrozby slintavky a kulhavky skotu, aviární influenzy (ptačí chřipka).

5.2. Přesah následků působení hrozeb na území Ústeckého kraje

 • Možný přesah následků hrozby přirozené povodně je evidován u vodních toků Blšanka, potok Liboc a Ohře.
 • Možný přesah následků hrozby zvláštní povodně je evidován u vodních děl Horka, Jesenice, Skalka a Stanovice.
 • Možný přesah následků hrozby narušení dodávek pitné vody je evidován u ÚV Žlutice a ÚV Myslivny.
 • Možný přesah následků hrozby slintavky a kulhavky skotu, aviární influenzy (ptačí chřipka).

5.3. Přesah následků působení hrozeb na území Spolkové republiky Německo

 • Možný přesah následků hrozby epizootie je evidován u chovů, v nichž je možné očekávat výskyt onemocnění slintavky a kulhavky skotu nebo aviární influenzy, tj. ptačí chřipky.
 • Možný přesah následků hrozby přirozené povodně je evidován u vodních toků Bílý Halštrov, Černá, Hranický potok a Plesná.
 • Možný přesah následků hrozby přívalových srážek je evidován na území Kraslic

5.4. Přesah následků působení hrozeb z území Plzeňského kraje

 • Na základě podkladů poskytnutých HZS Plzeňského kraje je zvažována hrozba týkající se epizootie, která svými následky může z území Plzeňského kraje zasáhnout území Karlovarského kraje. 

5.5. Přesah následků působení hrozeb z území Ústeckého kraje

 • Na základě podkladů poskytnutých HZS Ústeckého kraje je zvažována hrozba týkající se epizootie, která svými následky může z území Ústeckého kraje zasáhnout území Karlovarského kraje.