Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled nových výjimek z přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 7. 4. 2020, 12:00.

Omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

od 7. 4. do konce nouzového stavu se zakazuje

maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

Výjimky:

 • prodejny potravin
 • prodejny pohonných hmot
 • prodejny paliv
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
 • prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • prodejny novin a časopisů, tabákových výrobků
 • prádelny a čistírny
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • pokladní prodej jízdenek
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění
 • provozování pohřební služby
 • květinářství
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost
 • opravy, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů
 • domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci
 • sběr a výkup surovin a kompostárny,
 • od 9. dubna 2020 od 0:00 hod hobbymarkety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 • od 9. dubna 2020 od 0:00 hod prodej a servis jízdních kol

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

V provozovnách s výjimkou musí být dodržována následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně
od 7. 4. do konce nouzového stavu se zakazuje

přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

Výjimky:

 • provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení)
 • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení
od 7. 4. do konce nouzového stavu se zakazuje

prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

od 7. 4. do konce nouzového stavu se nařizuje,

že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

 • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
od 7. 4. do konce nouzového stavu se nařizuje,

aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)

od 7. 4. do konce nouzového stavu se zakazuje
 • provoz heren a kasin
 • provoz autoškol
 • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
 • provoz samoobslužných prádelen a čistíren
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť
od 7. 4. do konce nouzového stavu se zakazuje

prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních

Výjimky:

 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR
 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu

Omezení volného pohybu osob

od 7. 4. do konce nouzového stavu se zakazuje

volný pohyb osob na území celé ČR

Výjimky:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu
 • cesty nezbytně nutné k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění:
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti
  • individuální duchovní péče a služby
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
  • veterinární péče
  • pobytu v přírodě nebo parcích
  • cest zpět do místa svého bydliště
  • pohřbů

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

od 7. 4. do konce nouzového stavu se nařizuje
 • osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob

Výjimky:

 • členové domácnosti
 • výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • účast na pohřbu

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.