Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled aktualizovaných mimořádných a krizových opatření přijatých k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 31. 3. 2020, 10:00.

Překračování státních hranic

od 31. 3. 0:00 do 12. 4. 2020 se nařizuje

zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince

Výjimky:

 • cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR a nezletilé děti občanů ČR, kteří se nacházeli mimo území ČR před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace)
 • * občané EU a cizinci s povoleným pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace)
 • občané EU, kteří jsou manželi občanů ČR
 • cizinci, jejichž vstup na území je v zájmu ČR
 • * přeshraniční pracovníci, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německem nebo Rakouskem na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území ČR uplynulo alespoň 14 dnů
 • * přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německem, Rakouskem, Polskem nebo Slovenskem
 • * přeshraniční pracovníci, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskem nebo Slovenskem
 • ** pracovníci mezinárodní dopravy
 • ** pracovníci servisu kritické infrastruktury
 • ** diplomaté a úředníci mezinárodních organizací se sídlem v ČR
 • ** v naléhavých mimořádných situacích

přičemž MV ČR může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice

zákaz vycestování z území ČR

Výjimky:

 • cizinci, kteří chtějí opustit ČR za účelem jednorázového vycestování
 • občané ČR, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit ČR za účelem jednorázového vycestování do této země
 • přeshraniční pracovníci, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německem nebo Rakouskem na dobu delší než 21 dní
 • * přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německem, Rakouskem, Polskem nebo Slovenskem
 • * přeshraniční pracovníci, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskem nebo Slovenskem
 • *** pracovníci mezinárodní dopravy
 • *** pracovníci servisu kritické infrastruktury
 • *** diplomaté a úředníci mezinárodních organizací se sídlem v ČR
 • *** v naléhavých mimořádných situacích

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice

všem osobám, které vstoupí na území ČR

 • bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři

Výjimky:

 • toto neplatí pro osoby uvedené ve výjimkách výše označené symbolem*
 • pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky označené symbolem **, platí povinnost oznámit svůj vstup do ČR svému praktickému lékaři, pokud doba jejich předpokládaného pobytu na území ČR bude delší než 21 kalendářních dní
 • pro osoby, které vycestovaly z území ČR na základě výjimky označené symbolem ***, platí povinnost oznámit svůj vstup do ČR svému praktickému lékaři, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní

všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

aby u osob, které oznámí vstup na území ČR podle předchozího bodu, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů

všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v předchozích bodech se nařizuje

 • v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři
 • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19
 • v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území
od 31. 3. 0:00 do 12. 4. 2020 se zakazuje

všem osobám, které vstoupí na území ČR a pro které neplatí povinnost oznámit svůj vstup do ČR svému praktickému lékaři, volný pohyb na území celé ČR

Výjimky:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 • cesty zpět do místa svého bydliště
 • pohřby

Prostory pro osoby s COVID-19 pro vybrané skupiny osob

30. 3. se ukládá

hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy

 • bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty ORP s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii ČR, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa

starostům obcí s rozšířenou působností

 • na základě uložení hejtmanem zajistit objekty, v nichž se budou moci zdržovat osoby uvedené v předchozím bodě, v nichž jim bude poskytována nezbytná péče, a zajistit provoz a zásobování těchto objektů

Návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních

28. 3. se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb

zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče

Výjimky:

 • nezletilí pacienti,
 • pacienti s omezenou svéprávností,
 • pacienti v hospicech a další pacienti v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení Výjimky:

 • rodička, která je cizinka a potřebuje tlumočení,
 • rodička, která má závažné duševní onemocnění,
 • rodička, která je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
 • situace, kdy se očekává porod mrtvého plodu.
28. 3. se nařizuje všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě

zákaz návštěv osob

Výjimky:

 • nezletilí uživatelé sociálních služeb,
 • uživatelé sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelé sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Přijímaní osob do pobytových sociálních zařízení

od 30. 3. se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě,
 • aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • aby tyto osoby umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje

Výjimky v povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest

od 31. 3. se zakazuje

všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

Výjimky:

 • děti do 2 let věku
 • řidiči motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle

Omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

Výjimky:

 • prodejny potravin
 • prodejny pohonných hmot
 • prodejny paliv
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • prodejny novin a časopisů, tabákových výrobků
 • prádelny a čistírny
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • pokladní prodej jízdenek
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění
 • provozování pohřební služby
 • květinářství
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost
 • opravy, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

Výjimky:

 • provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení)
 • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení
od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se nařizuje,

že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

 • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se nařizuje,

aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice

od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje
 • provoz heren a kasin
 • provoz autoškol
 • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
 • provoz samoobslužných prádelen a čistíren
 • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště
od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních

Výjimky:

 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR

Omezení volného pohybu osob

od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

volný pohyb osob na území celé ČR

Výjimky:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
 • cesty nezbytně nutné k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění:
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti
  • individuální duchovní péče a služby
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
  • veterinární péče
 • pobytu v přírodě nebo parcích
 • cest zpět do místa svého bydliště
 • pohřbů
od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se nařizuje
 • osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob

Výjimky:

 • členové domácnosti
 • výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • účast na pohřbu

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

Omezení výkonu státní správy a samosprávy

od 1. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se nařizuje

se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz

 • omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
 • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
  • omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
  • nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
  • příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
  • dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
  • výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
 • omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
 • zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
 • zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).